КОИ СМЕ НИЕ

Фондация "Устои" е учредена през месец март 2004 г.

Тя е създадена, за да осъществява дейност в обществена полза, свързана с възраждането и запазването на традиционните български добродетели. Фондацията има за цел да подпомага духовното израстване и прогреса на българите, като едновременно с това се старае да подкрепя съхраняването на традициите и изконния български морал.

Сред приоритетите на Фондация "Устои" е и грижата за културното наследство на България във всичките му материални и нематериални разновидности и запазването на неговото многообразие, уникалност и красота.

На 18 май 2004 г. Фондация "Устои" е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №20040518006., с акт на Министерството на правосъдието (Удостоверение №006 от 18.05.2004 г).