ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФОНДАЦИЯТА

В своята работа, фондация "Устои" се стреми към:
 1. Целенасочена работа, посветена на развитието на българското самосъзнание и национална идентичност;
 2. Издирване, развитие и пренасяне на народностните ценности от миналото през настоящето и към бъдещето;
 3. Стимулиране възраждането на традиционни български добродетели;
 4. Подкрепа на всякакви позволени от закона дейности и инициативи, насочени към опазване и възстановяване на българската природна, обществена и културна среда;
 5. Спомагане на духовното израстване, прогреса и напредъка на българския народ и възстановяване на достойното му място в семейството на европейските народи.
За постигането на набелязаните цели, Фондация "Устои" осъществява дейността си според закона, без каквато и да е верска и политическа обвързаност и в духа на традиционната българска толерантност.
Фондация "Устои" организира и осъществява отделни изяви, проекти и цели програми – самостоятелно или съвместно с други сродни правителствени и неправителствени организации, сдружения и частни лица. Чрез тези си дейности, фондацията цели да:
 1. Издирва, проучва и популяризира исторически факти, забравени традиционни и съвременни постижения на българския дух и мисъл във всички области на живота – бит, изкуство, уменията, наука, частен и обществен живот;
 2. Осъществява и подпомага научни изследвания и разработки в посочените области;
 3. Организира обучение, техническа помощ, изследвания, публикации, курсове, лекции, семинари и конференции, анализи, консултации и експертизи;
 4. Способства за възраждането на традиционни занаяти и създаването на нови технологии и научни разработки, допринасящи за икономи¬ческия и духовен напредък на страната;
 5. Спомоществувателства създаването, тиражирането, и популяризи¬рането на традиционни и съвременни произведения на изкуството, науката и технологиите;
 6. Осъществява пропагандна, печатна и рекламна дейност, свързана с целите на фондацията, в страната и в чужбина;
 7. Установява връзки и участва в общи мероприятия с други сродни институции в страната и в чужбина;
 8. Подпомага развитието на даровити деца и на хора, изпаднали в нужда;
 9. Разработва и провежда образователни и изследователски теми, проекти и програми, стратегии и практически разработки;
 10. Извършва и други дейности, свързани със нейните цели.
Фондация "Устои" набира средства за постигане на целите си чрез дарения, организиране на обществени мероприятия с благотворителна цел, завещания в полза на фондацията, получени в натура помощи и дарения, както и всякакви други разрешени форми на подпомагане дейността на подобни сдружения с нестопански цели. Придобитите по тези начини средства са целеви. Те служат само за прякото постигане целите на фондацията или за разкриване на съпътстващи дейности, които да подпомагат постигането им.